Algemene huur- en Verzekeringsvoorwaarden

ALGEMENE HUURVOORWAARDEN 1. DEFINITIES Het bedrijf: Class Rent a Car S.L., hierna “het bedrijf” genoemd in de onderstaande Algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden. Voertuiggroepen: Alle voertuigen die eigendom zijn van het bedrijf worden ingedeeld in groepen. Om deze groepen te identificeren, krijgen ze een letter toegewezen (van A tot en met Y). Bovendien kunnen ze een tweede letter of cijfer (subgroep) hebben, gekoppeld aan de hoofdletter van de groep. Categorieën: Alle voertuiggroepen zijn ingedeeld in een categorie, van Categorie 1 tot en met Categorie 4. Bij elke categorie horen een aantal bedragen met betrekking tot de borgsom, verzekeringen, eigen risico, kosten, diensten en extra’s. Zie Bijlage II. Eigen risico: Dit is het maximale bedrag dat de huurder moet betalen voor kosten van schade aan het voertuig. Het eigen risico is een bedrag dat gedekt is door het afsluiten van de Premium verzekering. Borg: Dit is het bedrag dat de huurder in contanten betaalt of het bedrag dat vooraf is geautoriseerd op zijn of haar creditcard. Het dient ter dekking van de extra kosten die afgeleid zijn van de huur. In het geval van een betaling van een contant bedrag als borg wordt deze na controle van het voertuig aan het einde van het contract teruggegeven. 2. ESSENTIËLE VEREISTEN 2.1. MINIMUMLEEFTIJD EN ERVARING • 21 jaar en 2 jaar ervaring (met een toeslag voor chauffeurs jonger dan 23 jaar) voor de Categorie 1 – Groepen A tot en met B + Y (behalve AE). • 23 jaar en 3 jaar ervaring voor de Categorie 2 – Groepen BE tot en met J + AE. • 23 jaar en 5 jaar ervaring voor de Categorie 3 – Groepen van K tot en met T. • 30 jaar en 7 jaar ervaring voor de Categorie 4 – Groepen van U tot en met X. 2.2. VERPLICHT • Geldig paspoort/identiteitskaart en rijbewijs bij het ophalen van het voertuig. • Geldig rijbewijs waarmee in Spanje gereden mag worden: • Rijbewijzen uit de volgende landen: • Landen binnen de Europese Unie. • Landen binnen de Europese Economische Ruimte: IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. • Daarnaast zijn de volgende rijbewijzen geldig: • Bijlage 9 van de Conventie van Genève en Bijlage 6 van de Conventie van Wenen. • Spaanse versie van de Bijlages – Engelse versie van de Bijlages. • Nationale rijbewijzen uit andere landen die zijn opgesteld in het Spaans of vergezeld zijn van een officiële vertaling zijn ook toegestaan. • Internationale rijbewijzen. 3. BETALINGSMETHODEN 3.1. VOOR ONLINE RESERVERINGEN Ons online reserveringssysteem accepteert betalingen met: • VISA-kaarten • MASTERCARD-kaarten • AMERICAN EXPRESS-kaarten • PAYPAL LET OP: Als u met een AMERICAN EXPRESS-kaart of via PAYPAL betaalt, wordt er een toeslag van 5% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 3.2. OP HET KANTOOR OF DE RESERVERINGSCENTRALE De kantoren accepteren betalingen met: • Contanten (in euro’s) • VISA-kaarten • MASTERCARD-kaarten • AMERICAN EXPRESS-kaarten LET OP: Als u met een AMERICAN EXPRESS-kaart betaalt, wordt er een toeslag van 5% van het totaalbedrag in rekening gebracht. 3.3. GARANTIE Een creditcardnummer is nodig als garantie voor de kosten die voorkomen uit het contract, met inbegrip van alle kosten die na het einde van de Huurcontract worden veroorzaakt. Zoals genoemd in punt 6.11. Betaalkaartgegevens van de creditcard (d.w.z. het kaartnummer en de geldigheidsdatum) worden bewaard gedurende een periode van 13 maanden vanaf de effectieve betaling. Deze kunnen, altijd met uw uitdrukkelijke toestemming, voor een langere periode worden bewaard om toekomstige betalingen te vergemakkelijken. In ieder geval zal deze informatie bij het verlopen van de betaalkaart worden verwijderd. De houder van het creditcardnummer moet als bestuurder worden opgenomen in het Huurcontract, zoals uitgelegd in punt 5.1. 4. INFORMATIE OVER DE RESERVERINGEN 4.1. ONLINE RESERVERINGEN • Op de webpagina’s van het bedrijf, partner-websites en de bijbehorende boekingsmachines moeten reserveringen ten minste 24 uur voordat het voertuig wordt overhandigd, worden gemaakt. Daarom is het niet mogelijk om minder dan 24 uur van tevoren te reserveren. Als de klant minimaal 24 uur van tevoren reserveert, maar ons laat weten dat hij het voertuig binnen 24 uur overhandigd wil hebben, gaan we verder volgens paragraaf 4.5. • De kortingen die op de website of online boekingsmachines worden aangeboden, zijn alleen van toepassing op reserveringen die zijn gemaakt op de websites die eigendom zijn van het bedrijf. Deze kortingen gelden niet voor reserveringen die zijn gemaakt via de Reserveringscentrale, kantoren of geassocieerde webpagina’s. De kortingen zijn alleen van toepassing op het huurbedrag van het voertuig, niet op de extra kosten. Deze kortingen kunnen gewijzigd worden, zowel in de termijn als het bedrag, en ze kunnen ook opgeheven worden, en dit alles zonder voorafgaande kennisgeving. • De huurbedragen voor de voertuigen die worden aangeboden op de webpagina’s die eigendom zijn van het bedrijf kunnen in de loop van de tijd, afhankelijk van de beschikbaarheid van voertuigen, het aanbod en de vraag ernaar, zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. • Het bedrag van een voltooide reservering is nooit meer onderhevig aan veranderingen. Het totaalbedrag van de reservering is het bedrag dat vermeld staat op de reserveringsbevestiging. 4.2. GARANTIE VAN HET GERESERVEERDE VOERTUIG Het bedrijf garandeert alleen het exact gereserveerde model voor voertuigen die zijn aangeduid als “gegarandeerd model”. Als het voertuig dat u reserveert niet wordt aangeduid als “gegarandeerd model” (het wordt aangeduid als: “of soortgelijk”), krijgt u mogelijk het geselecteerde model, een model binnen dezelfde groep en met vergelijkbare eigenschappen, of een voertuig dat tot een hogere groep behoort. Indien door overmacht de gereserveerde groep of het model niet kan worden geleverd, krijgt de klant zonder extra kosten een alternatief van een hogere groep aangeboden. 4.3. ANNULERINGEN VAN RESERVERINGEN MEER DAN 48 UUR VAN TEVOREN – Als de annulering meer dan 48 uur vóór de datum en het tijdstip zoals vermeld in de reservering plaatsvindt, wordt naar gelang de keuze van de klant een voucher uitgegeven voor het totale bedrag van de reservering of wordt het betaalde bedrag terugbetaald. MINDER DAN 48 UUR VAN TEVOREN – Als de annulering minder dan 48 uur vóór de datum en het tijdstip zoals vermeld in de reservering plaatsvindt, gaat het volledige betaalde bedrag verloren, ongeacht de reden voor de annulering. BELANGRIJK: Stuur een e-mail naar reservas@classrentacar.es. Dit is de enige geldige manier om te annuleren. Als de klant het Huurcontract wil annuleren voordat de huurtermijn is afgelopen, is het bedrijf niet verplicht om het bedrag voor de niet gebruikte huurperiode terug te betalen. 4.4. WIJZIGINGEN VAN RESERVERINGEN Voor elke gegevens wijziging van een reservering worden administratiekosten van € 12 in rekening gebracht. Het bedrag van een voltooide reservering is nooit meer onderhevig aan veranderingen. Als de kosten van de huur door een wijziging toenemen, dient de klant dit verschil in kosten plus de administratiekosten te betalen. BELANGRIJK: Wilt u een reservering wijzigen, stuur dan een e-mail naar reservas@classrentacar.es. Dit is de enige geldige manier om te annuleren. 4.5. FOUTEN VAN DE KLANT BIJ HET MAKEN VAN EEN RESERVERING Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor het terugbetalen van eventuele kosten als de klant foute gegevens opgeeft in de reservering, zoals het afhaal- en/of inleverpunt, de afhaal- en/of inleverdatum, de groep van het gereserveerde voertuig, extra’s… Het bedrijf behoudt zich het recht voor om reserveringen met foutief ingevoerde gegevens te wijzigen. Deze wijzigingen worden doorgevoerd onder voorbehoud van beschikbaarheid van het voertuig en/of extra’s. Dit soort wijzigingen vinden plaats zoals uiteengedaan in punt 4.4. De klant kan de reservering ook annuleren, wat gebeurt volgens de voorwaarden die zijn uiteengedaan in punt 4.3. 5. BEPALINGEN VAN HET HUURCONTRACT 5.1. INLEIDING De Algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op de persoon die het Huurcontract ondertekent en die borg staat voor het voertuig met de desbetreffende creditcard waarvan hij of zij houder is of met een contant bedrag (te bepalen volgens het gecontracteerde model, zie Bijlage II Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico.) Alle kosten in verband met het Huurcontract worden gedragen door de persoon die het contract ondertekent (ongeacht of deze als bestuurder van het gehuurde voertuig staat vermeld) en door elke andere bestuurder die uitdrukkelijk in het Huurcontract vermeld staat en het voertuig dus mag besturen. Alle personen die in de Huurcontract worden genoemd, zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van alle bedragen die uit hoofde van het contract verschuldigd zijn. Als de reservering is gemaakt en betaald door een andere persoon dan de hoofdbestuurder, moet deze persoon als extra bestuurder in het Huurcontract worden vermeld, om de juridische relatie tussen deze persoon en het bedrijf aan te tonen. 5.2. VOERTUIG De huurder ontvangt het voertuig dat in het Huurcontract staat beschreven in perfecte staat, met alle benodigde papieren, banden, uitrusting en accessoires, en tevens in schone staat, zowel vanbinnen als vanbuiten. De huurder is verantwoordelijk voor eventuele schade aan het voertuig (die niet staat aangegeven op de checklist die samen met het Huurcontract wordt verstrekt), evenals voor diefstal of kwijtraken van het voertuig. Bovendien verbindt de huurder zich ertoe om: A) Naar zijn beste vermogen de goede staat van het voertuig te behouden zonder frauduleuze manipulatie van bepaalde elementen van het voertuig uit te voeren. B) Overal en altijd de geldende verkeersvoorschriften na te leven, evenals eventuele wettelijke bepalingen betreffende verkeer, transport en verkeersveiligheid. C) Niet toe te staan dat het voertuig wordt bestuurd door personen die niet in het contract vermeld staan. D) Geen personen of handelswaar te vervoeren als het hierbij expliciet of impliciet om sublease van het voertuig gaat, of het niet naleven van de wettelijke bepalingen wat betreft het gewicht, hoogte, hoeveelheid, volumen en aard van de lading. E) Niet met het voertuig buiten het eiland Ibiza te rijden (zelfs niet op Formentera), tenzij met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het bedrijf. F) Niet te rijden in verminderde fysieke en/of psychische staat, zij het wegens alcohol- of drugsgebruik of verdovende middelen, of wegens vermoeidheid of ziekte. Indien de medewerker bij het ophalen van het voertuig vermoedt dat de klant in vermindere fysieke en/of psychische staat verkeert als gevolg van het gebruik van alcohol, drugs of verdovende middelen, behoudt het bedrijf zich het recht voor het gereserveerde voertuig niet af te leveren en ontvangt de klant hiervoor geen vergoeding. G) Het voertuig niet te gebruiken om andere voertuigen voort te duwen of slepen, en niet mee te doen aan races of wedstrijden van welke aard dan ook. H) Niet op onverharde wegen te rijden of op wegen die niet geschikt zijn voor verkeer en schade kunnen veroorzaken aan de onderkant van de carrosserie. I) In het bezit te zijn van een geldig, passend rijbewijs en de minimale leeftijd te hebben in overeenkomst met punt 2.1. Class Rent a Car S.L behoudt zich te allen tijde het recht voor om mensen te weigeren. J) Het voertuig goed op slot te doen, op veilige wijze op een geschikte plek te parkeren en met de handrem geactiveerd als deze niet gebruikt wordt. K) De juiste beveiligingssystemen te gebruiken voor het vervoer van personen van 135 cm of kleiner. Het bedrijf zal in geen geval overgaan tot installatie en/of plaatsing van voornoemde beveiligingsvoorziening. L) Niet nalatig te handelen hiermee bedoelen we gebrek aan zorg, naleving en zorgvuldigheid vooral bij het beschermen en in goede staat houden van het voertuig. Het niet naleven van een van de genoemde verplichtingen die in deze clausule zijn beschreven, kan de overeengekomen dekking beperken of annuleren, en het bedrijf kan van de huurder vergoeding van alle door het voertuig geleden schade eisen (zie Algemene verzekeringsvoorwaarden). Dit kan tevens leiden tot het opheffen van het maximale geldbedrag voor het eigen risico dat de huurder dient te voldoen voor de kosten van veroorzaakte schade aan het voertuig. In geval van grove nalatigheid van de klant behoudt het bedrijf zich het recht voor om het contract te beëindigen en het voertuig te immobiliseren of op te eisen. 5.3. VERZEKERINGEN EN BESCHERMINGSMAATREGELEN Raadpleeg de Algemene verzekeringsvoorwaarden die bijgesloten zijn in dit document. 5.4. REPARATIES De huurder zal het bedrijf op de hoogte brengen van eventuele schade aan het voertuig. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor de kosten van de reparatie als deze is uitgevoerd door personen die hier geen uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor hebben, noch is het bedrijf verantwoordelijk voor enige overeenkomst tussen de huurder en een persoon buiten het bedrijf. In geval van pech onderweg heeft het bedrijf om technische redenen een minimumtijd nodig om het probleem op te lossen, die wordt geschat op 4 uur. De huurder moet zich elke 1000 km bij een kantoor van het bedrijf melden om de verschillende vloeistofpeilen te laten controleren en indien nodig bij te vullen. 5.5. ONGEVALLEN De huurder verbindt zich ertoe om het bedrijf direct op de hoogte te brengen van elk ongeval en om alle informatie met betrekking tot het ongeval onmiddellijk door te geven. Daarnaast dient de huurder volledige medewerking te verlenen aan de verhuurder en de verzekeringsmaatschappij bij het onderzoek en de verdediging van eender welke claim en procedure. In geval van een ongeval of incident verbindt de huurder zich ertoe om: • De verantwoordelijkheid voor het feit niet te erkennen of hier voortijdig over te oordelen. • De volledige informatie over de tegenpartij en alle omstandigheden van het ongeval te verkrijgen en het naar behoren invullen op het schadeformulier van de feiten van het ongeval. Als het schadeformulier niet ingevuld is, wordt er een toeslag van € 90 in rekening gebracht. • De autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te stellen als er sprake is van schuld aan de kant van de tegenpartij. • Met de beschadigde auto naar het dichtstbijzijnde kantoor te gaan binnen een periode van maximaal 4 uur om het bijbehorende verklaring op te stellen. • Verlaat het voertuig pas bij aankomst van de autoriteiten (politie of Guardia Civil) of een vertegenwoordiger van het bedrijf. • In geval van grote schade zullen foto’s van het incident en zoveel elementen als nodig zijn voor de opheldering ervan worden verstrekt. Onder grote schade wordt verstaan schade die groter is dan 3 cm in lengte en/of breedte; met uitzondering van perforaties in het plaatwerk of de externe elementen die altijd als grote schade worden beschouwd. • In geval van niet-naleving van de bovenstaande punten in deze paragraaf, zal de huurder alle schade aan het voertuig op zich nemen, ongeacht de gecontracteerde dekking van de verzekering. Zoals aangegeven in punt 3 van de Algemene verzekeringsvoorwaarden. • Bij een ongeval of diefstal van het voertuig is het bedrijf niet verplicht het gehuurde voertuig te vervangen. 5.6. INLEVEREN VAN HET VOERTUIG Het voertuig dient te worden teruggebracht naar de plaats en op de datum en het tijdstip, zoals vermeld in het contract, en in dezelfde staat – met alle bijbehorende documenten, banden, gereedschap, sleutels en accessoires – waarin het werd overhandigd door het bedrijf. Elke wijziging van de overeengekomen retourvoorwaarden kan leiden tot extra kosten voor de huurder. Er mag een vertraging optreden van 30 minuten in het retour brengen ten opzichte van de overeengekomen tijd; anders wordt de klant het geldende tarief voor de extra dagen plus een boete van 25% in rekening gebracht. De berekening van het eindbedrag van de huur wordt gemaakt zodra het voertuig is ingeleverd en de in de vorige paragraaf vastgestelde boete is toegepast. Indien het voertuig voor het einde van de gecontracteerde periode wordt ingeleverd, heeft de huurder geen recht op terugbetaling van een bedrag van het tarief en/of de verzekering van het contract. 5.7. MINIMALE HUURPERIODE Vanaf elk moment van de dag tot 20:00 uur van dezelfde dag. 5.8. VERANDERING VAN BESTUURDER Als u tijdens de contractperiode van chauffeur wilt veranderen, moet u zich naar het dichtstbijzijnde kantoor begeven om de bijbehorende aanpassingen te maken. Deze procedure impliceert de beëindiging van het vorige contract en het afsluiten van een nieuw contract. In geen geval zal er per telefoon en/of e-mail een wijziging van de bestuurder worden aangebracht in het Huurcontract. Het is absoluut noodzakelijk om bovenstaande procedure in een van onze kantoren uit te voeren. 5.9. VERLENGING VAN HET HUURCONTRACT Als u de op het contract vermelde huurperiode wilt verlengen, moet u de onderstaande stappen volgen: • Meldt u ten minste 24 uur voor de oorspronkelijke beëindiging van het Huurcontract bij het dichtstbijzijnde kantoor. De verantwoordelijke persoon zal controleren of het voertuig beschikbaar is voor de nieuwe aangevraagde datum. • Voer samen met een medewerker van het bedrijf een voertuigcontrole uit. • Betaal de huur en de nieuwe extra kosten. • Teken een nieuw Huurcontract of een addendum bij het eerste contract. In het geval dat u niet volgens de aangegeven voorwaarden handelt en het voertuig niet op de afgesproken datum en tijd terugbrengt, zal u het geldende tarief voor de extra dagen plus een boete van 25% in rekening worden gebracht. Het bedrijf behoudt zich het recht voor om het verlengingsverzoek om operationele redenen te weigeren. In geen geval zal er een verlenging plaatsvinden per telefoon en/of e-mail. Het is absoluut noodzakelijk om bovenstaande procedure in een van onze kantoren uit te voeren. 5.10. BRANDSTOFBELEID Vol/Vol: Het voertuig wordt aan de klant geleverd met een minimale hoeveelheid brandstof en de huurder stemt ermee in om het met dezelfde hoeveelheid terug te brengen. Gebeurt dit niet dan wordt de ontbrekende hoeveelheid plus € 18 aan tankkosten in rekening gebracht. Als het voertuig wordt ingeleverd met meer brandstof dan bij vertrek, kan de klant de extra hoeveelheid brandstof claimen. De klant dient dan de bon/factuur voor de brandstof te overleggen, die vervolgens eigendom blijft van het bedrijf. In geen geval worden de brandstofkosten terugbetaald zonder overhandiging van het bovengenoemde bewijsstuk. In alle gevallen is het de verantwoordelijkheid van de huurder om het voertuig bij te tanken met het juiste type brandstof. Alle kosten of reparaties (sleepdienst, vervangen van filters of andere onderdelen, stilstand van het voertuig, boetes, enz.) die voortvloeien uit het gebruik van de verkeerde brandstof, zijn de verantwoordelijkheid van de huurder. 5.11. BOETES EN VERKEERSOVERTREDINGEN In het geval van een verkeersboete, wordt er € 45 aan de huurder in rekening gebracht wegens administratiekosten. Dit bedrag omvat niet het bedrag van de boete zelf. De betaling van verkeersboetes en administratiekosten worden niet gedekt door de verzekeringen die u kunt afsluiten. In het geval dat de autoriteiten het voertuig invorderen wegens een handeling of nalaten daarvan van de huurder, is de huurder, ongeacht de oorzaak hiervan, verantwoordelijk voor het compenseren van Class Rent a Car voor alle kosten (sleepwagen, opslag, boetes, etc.) en gederfde inkomsten (volgens het geldende tarief op dat moment) door de gevolgen hiervan. 5.12. EXTRA KOSTEN De huurder geeft het bedrijf uitdrukkelijk toestemming om de kosten die voortvloeien uit het contract in rekening te brengen op de creditcard, waarna het betaalbewijs aan de klant gestuurd wordt, in het geval dat de klant een bedrag moet betalen dat is vastgesteld in en/of dat is afgeleid van de Algemene voorwaarden van het contract. Wat betreft: • Het uitstaande bedrag boven het eerder overeengekomen bedrag. • Schade veroorzaakt aan het voertuig, zelfs nadat het contract is afgewikkeld, als gevolg van schade tijdens het proces van het voorbereiden van het voertuig voor de volgende huur. • Aanvullende reiniging die is afgeleid van de levering van het voertuig in een extreem geval. • Vertraging bij het inleveren van het voertuig of bij de verlenging van het Huurcontract zonder dat de procedure van artikel 5.8 is nageleefd. • Administratieve sancties. • Kosten voor administratief beheer. • Aansprakelijkheid voor claims. • Elk ander soort bedrag dat is afgeleid van nalatigheid van de huurder. 5.13. AANVULLENDE DIENSTEN EN EXTRA’S De huurder kan de volgende aanvullende diensten en/of extra’s afsluiten: • Babyzitje (Maxi-Cosi) • Kinderzitje • Stoelverhoger • Ophalen buiten kantoor • Inleveren buiten kantoor • Afleveren bij villa • Inleveren bij villa • Ophalen buiten kantooruren (luchthaven en haven van Ibiza) • Inleveren buiten kantooruren (luchthaven en haven van Ibiza) • Tweede helm • Extra chauffeur • Chauffeur onder de 23 jaar • Snel inleveren (luchthaven van Ibiza) • PLUS verzekering • PREMIUM verzekering (zie Bijlage II Tabel: Kostentabel voor aanvullende diensten en extra’s) Uit veiligheidsoverwegingen plaatst het bedrijf de babyzitjes (Maxi-Cosi) en kinderzitjes niet zelf. De klant is zelf verantwoordelijk voor het plaatsten van de zitjes in het voertuig. HULP BIJ PECH ONDERWEG Klanten die de “Premium” verzekering hebben afgesloten hebben tevens recht op hulp bij pech onderweg. Deze dienst is op kosten van de huurder zelf in de volgende gevallen: • Fout, nalatigheid of onjuist gebruik van het voertuig door de huurder. • Verlies, kapotgaan of nat worden van sleutels of het achterlaten daarvan in het afgesloten voertuig. • Gebrek aan brandstof of onjuist tanken. • Redding van het voertuig op plaatsen of wegen die niet geschikt zijn om te rijden of die onverhard zijn. • Lege accu (in het geval van nalatigheid van de huurder). Klanten die de “Premium” verzekering niet hebben afgesloten dienen de totaliteit van de veroorzaakte kosten zelf te betalen (behalve schade toerekenbaar aan het bedrijf). 5.14. IDENTIFICATIE VAN HET VOERTUIG De huurder dient de identificatiestickers en de sleutelhanger van het bedrijf in het gehuurde voertuig te bewaren. In het geval van verwijdering van deze stickers wordt er een toeslag van € 25 in rekening gebracht. 5.15. PERSOONLIJKE BEZITTINGEN De huurder moet alle persoonlijke bezittingen uit de auto hebben gehaald bij het beëindigen van het Huurcontract. Het bedrijf is niet verantwoordelijk voor voorwerpen die in het voertuig achterblijven. Onverminderd bovenstaande kan elk voorwerp dat in het voertuig wordt aangetroffen, naar de huurder worden verzonden, waarbij de verzendkosten voor de huurder zijn. 5.16. PRIJZEN EN TARIEVEN De prijzen van het contract worden aangepast aan het algemeen geldende tarief dat voor iedereen beschikbaar is in de installaties van het bedrijf, waarvan de inhoud uitdrukkelijk bekend moet zijn bij de huurder vóór het ondertekenen van het Huurcontract. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s. 5.17. HOOFDELIJKE AANSPRAKELIJKHEID Alle huurders en/of extra bestuurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die zijn aangegaan door de huurder in het contract en alle daarop toepasselijke wetgeving. 5.18. KLANTENSERVICE EN KLACHTEN Als u suggesties hebt voor onze diensten, kunt u dit doen door een e-mail te sturen naar customer@classrentacar.es. Als u een klacht wilt indienen, hebben al onze kantoren officiële klachtenformulieren tot uw beschikking die u graag worden aangeboden. 5.19. TERUGGEVEN VAN DE BORG De borgsom wordt teruggegeven nadat het voertuig is nagekeken. In geval van schade door misbruik wordt het door de klant te betalen bedrag bepaald door middel van een gedetailleerde nota. De huurder geeft toestemming voor de vergoeding van dit bedrag uit de borgsom. Als het niet mogelijk is om de schade onmiddellijk te beoordelen, heeft het bedrijf 30 dagen de tijd om, indien van toepassing, het bedrag van de resterende aanbetaling terug te betalen, nadat de kosten van de reparatie zijn afgetrokken. 5.20. “NO-SHOW”- RESERVERINGEN Indien de klant niet aanwezig is op de plaats en het tijdstip die voor het begin van de dienst zijn overeengekomen, wordt dit beschouwd als een eenzijdige opzegging van het contract en de reservering door de klant, met een boete van 100% van de waarde van de gecontracteerde huurprijs. De no-show geeft het bedrijf de bevoegdheid om over het gereserveerde voertuig te beschikken, zonder dat de huurder recht heeft op enige vergoeding. 5.21. JURISDICTIE De Huurcontracten vallen onder de Spaanse wetgeving die daarop van toepassing is. De partijen onderwerpen zich uitdrukkelijk aan de scheidsgerechten van transport, rechtbanken en gerechtshoven van Ibiza voor eventuele incidenten en vraagstukken die afgeleid worden van dit contract, behalve als deze betrekking hebben op consumentenrecht, waarvoor eigen regelgeving van toepassing is. 5.22. INFORMATIE OVER DE BESCHERMING EN VERWERKING VAN PERSOONS GEGEVENS Bekijk op de website, https://www.classrentacar.es/nl/privacybeleid/ 5.23. TRACKERS Om het voertuig te beschermen, in goede staat te houden en om misdaden op te sporen en te voorkomen, kan het bedrijf elektronische apparaten gebruiken die het mogelijk maken de status en werking van het voertuig te volgen en/of de bewegingen ervan te volgen. Deze informatie mag tijdens en na afloop van de huurperiode worden gebruikt met als enig doel het uitvoeren, controleren en naleven van deze Huurcontract. Door deze Algemene huurvoorwaarden te aanvaarden, verklaart de klant/huurder uitdrukkelijk dat hij/zij toestemming heeft verleend voor het gebruik van deze elektronische apparaten. 5.24. ELEKTRISCHE VOERTUIGEN Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat de accu van het gehuurde elektrische voertuig altijd voldoende opgeladen is. In het geval dat er hulp nodig is als gevolg van een lege accu, neemt de klant alle gemaakte kosten (sleepdienst, verplaatsing chauffeur, enz.) op zich en wordt het voertuig alleen vervangen als er een beschikbaar is. Deze vervanging zal (indien mogelijk) plaatsvinden in onze kantoren. Mocht de overhandiging van het voertuig buiten onze kantoren plaatsvinden, dan wordt een toeslag van € 100 in rekening gebracht. In het geval dat er geen vervangend voertuig beschikbaar is, zal de klant zo lang moeten wachten als nodig is om de accu volledig op te laden. De kosten en het risico van het vervoer naar onze kantoren zijn voor rekening van de klant. Wanneer het voertuig wordt ingeleverd, moet de accu minimaal 20% opgeladen zijn. Anders wordt er € 50 in rekening gebracht. Er zijn verschillende openbare oplaadpunten (zowel gratis als betaald) verspreid over het eiland. U kunt het netwerk van oplaadpunten bekijken op https://www.classrentacar.es/nl. 6. AANVULLENDE BEPALING Het is de verantwoordelijk van de huurder om dit contract zorgvuldig te lezen. Eventuele twijfels of gebrek aan overeenstemming moet voor het accepteren en/of ondertekenen van het contract kenbaar worden gemaakt. In geval van niet-naleving van een of meerdere van deze clausules, aanvaardt de huurder alle verantwoordelijkheid voor schade die een dergelijke niet-naleving kan veroorzaken bij zowel het bedrijf als derden. BIJLAGE I: SPECIFIEKE HUUR- EN VERZEKERINGSVOORWAARDEN VOOR SOFTTOP JEEP WRANGLERS. GROEPEN L EN M Als u een Jeep Wrangler huurt, opgenomen in de Categorieën L en M, zijn de Algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden van toepassing plus de volgende specifieke voorwaarden: 1. De klant moet de kap en structuur van de Jeep Wrangler die wordt gehuurd controleren en bevestigen dat deze in perfecte staat verkeert 2. De klant weet en accepteert dat: • Eventuele schade of verlies van de kap of zijn structuur, of dit nu per ongeluk of opzettelijk gebeurt, door geen enkele verzekering wordt gedekt, waardoor de klant de volledige reparatiekosten voor zijn rekening neemt, of de vervangingskosten als reparatie niet mogelijk is. • Gezien het ontwerp van de metalen structuur, die niet uit losse onderdelen bestaat, is het waarschijnlijk dat elk soort schade een volledige vervanging vereist . Schade aan het doek kan niet worden gerepareerd. Beschadigde (e)l(en) kunnen alleen vervangen worden. • De kosten voor schade of verlies van de kap of componenten daarvan kunnen oplopen tot € 2.500 volgens de “Tarieven voor schade en verlies” die gepubliceerd staan op de website www.classrentacar.es/nl. • Softtop Jeep Wranglers worden geleverd zonder zij- en achterruiten. Als u deze ruiten wel wilt, moet u een extra borg voldoen (onafhankelijk van de afgesloten verzekering) van € 300 ter garantie van schade of verlies van deze ruiten. 3. De klant ontvangt van het bedrijf de bijbehorende instructies om het dak in of uit te klappen. In geval van twijfel nadat de verhuur is gestart, dient u naar het dichtstbijzijnde kantoor van het bedrijf te gaan, waar u hulp krijgt bij het uitvoeren van de handeling. ALGEMENE VERZEKERINGSVOORWAARDEN 1. SOORTEN VERZEKERINGEN Het bedrijf biedt de huurder drie soorten verzekeringen aan: “Basic”, “Plus” en “Premium” (zie Bijlage II Tabel: Gids voor verzekeringen en dekking). De huurprijs omvat het verzekeringsplan “Basic”. • “BASIC” Inclusief een inzittendenverzekering onder de voorwaarden die zijn vastgelegd door de door het bedrijf ingeschakelde verzekeringsmaatschappij, en eigen risico voor schade en diefstal van het gehuurde voertuig. Er is een borg vereist die gelijk is aan het eigen risico van de gecontracteerde groep (zie Bijlage II Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico). De huurder kan de dekkingskosten van deze verzekering verhogen door een van de volgende opties te contracteren: • “PLUS” Categorie 1 – Groepen A tot en met B +Y (behalve AE) Categorie 2 – Groepen BE tot en met J + AE Categorie 3 – Groepen K tot en met T Stelt de huurder vrij van betaling voor plaatschade, koplampen, bumpers, dak (behalve schuifdak). De hoogte van de borg is € 300, in het geval dat het bedrag is gepre-autoriseert op uw creditcard. Als u geen creditcard hebt bij het uitvoeren van de pre-autorisatie, is de hoogte van de borg € 600. (zie Bijlage II Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico). De hoogte van het eigen risico is € 0 voor schade die in deze verzekering is vrijgesteld. De huurder is verantwoordelijk voor de kosten van schade aan banden, velgen, wieldoppen, ruiten en sloten. De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten is 23 jaar. Categorie 4 – Groepen U tot en met X Stelt de huurder vrij van betaling voor plaatschade, koplampen, bumpers, dak (behalve schuifdak). Deze verzekering beperkt de borgsom tot € 3000. (zie Bijlage II Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico). De hoogte van het eigen risico is € 0 voor schade die in deze verzekering is vrijgesteld. De huurder is verantwoordelijk voor de kosten van schade aan banden, velgen, wieldoppen, ruiten en sloten. De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten is 30 jaar. • “PREMIUM” Categorie 1 – Groepen A tot en met B +Y (behalve AE) Categorie 2 – Groepen BE tot en met J + AE Categorie 3 – Groepen K tot en met T De huurder is niet verantwoordelijk voor het betalen van de schade vermeld in de optionele “Plus”-verzekering en van schade aan banden, wielen, wieldoppen, ruiten en sloten. Deze optie omvat ook pechhulp. De hoogte van de borg is € 100, in het geval dat het bedrag is gepre-autoriseert op uw creditcard. Als u geen creditcard hebt bij het uitvoeren van de pre-autorisatie, is de hoogte van de borg € 300. (zie Bijlage II Tabel: Verzekeringstarieven en eigen risico). De hoogte van het eigen risico is € 0 voor schade die in deze verzekering is vrijgesteld. De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten is 23 jaar. Categorie 4 – Groepen U tot en met X De huurder is niet verantwoordelijk voor het betalen van de schade vermeld in de optionele “Plus”-verzekering en van schade aan banden, wielen, wieldoppen, ruiten en sloten. Deze optie omvat ook pechhulp. Het bedrag van de aanbetaling is € 1500 en wordt in de vorm van borg op een creditcard in rekening gebracht. De hoogte van het eigen risico is € 0 voor schade die in deze verzekering is vrijgesteld. De minimumleeftijd om deze verzekering af te sluiten is 30 jaar. 2. SCHADE DIE DOOR GEEN ENKELE AFGESLOTEN VERZEKERING WORDT GEDEKT A) Verlies, stukgaan, nat worden of diefstal van de sleutels of afstandsbediening B) Schade aan de onderkant van het voertuig. C) Schade aan de binnenkant van het voertuig. D) Schade die is veroorzaakt door onjuist gebruik van de koppeling. E) Het opnieuw opladen van de accu wegens nalatigheid van de klant F) De administratiekosten die voortkomen uit schade aan of diefstal van het voertuig. G) De administratiekosten voor boetes die voortkomen uit het inleidingsbesluit van een verkeersovertredingsprocedure tijdens de huur van het voertuig. H) Ontbrekende onderdelen van het voertuig (bijvoorbeeld: de antenne, wieldoppen, borstels, tray, matten). I) Kosten die voortkomen uit het afgeven van extra sleutels, met als oorzaak: Verlies of breken kapotgaan van sleutels of het achterlaten daarvan in het afgesloten voertuig. J) Schade die is ontstaan aan de kap van een cabrio. K) Schade die voortkomt uit het vervangen van een lekke band in het geval dat het voertuig over een reserveband beschikt. De kosten voor het vervangen van een lekke band zijn € 50. In de Tabel, Bijlage II Kosten schade en verlies staat een overzicht van alle schades en de kosten daarvan. 3. ONGELDIGVERKLARING VAN DE AFGESLOTEN VERZEKERING De verzekering wordt ongeldig verklaard als de huurder de voorschriften die staan beschreven in bepaling 5.2 en 5.5 van de Algemene huurvoorwaarden niet naleeft. De huurder, wordt dan verantwoordelijk voor de totaliteit van de veroorzaakte schade aan het voertuig wegens een ongeval, diefstal, pech of verlies van onderdelen, evenals voor de dagen waarop dit voertuig niet gebruikt kan worden. Ook wordt het maximale geldbedrag voor het eigen risico opgehefd dat de huurder dient te voldoen voor de kosten van veroorzaakte schade aan het voertuig. Bij een ongeval of diefstal van het voertuig is het bedrijf niet verplicht het gehuurde voertuig te vervangen. Bij diefstal vervalt de dekking van de afgesloten verzekering indien de huurder de betreffende aangifte bij de politie en de autosleutels niet binnen 24 uur heeft overhandigd. In geval van een ongeval vervalt de dekking van de afgesloten verzekering als de huurder het bijbehorende ongevalsrapport niet overlegt. BIJLAGE II: zie https://www.classrentacar.es/algemene-tarieven.pdf GELDIGHEID Deze Algemene huur- en verzekeringsvoorwaarden zijn geldig vanaf: 01/04/2022